Obchodní podmínky

Kdo jsme my

Zahrady Naturalis s.r.o.
Hrobice 93, 533 52, Hrobice
IČ 10695729
dále jen “prodávající”

Kdo jste Vy

Koncový spotřebitel – právní vztahy prodávajícího s kupujícím, které nejsou upraveny těmito obchodními podmínkami, ani individuální smlouvou se řídí Zákonem č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) a souvisejícími předpisy.

Ceny

Ceny jsou uvedeny včetně DPH a jsou konečné pro koncového spotřebitele.

Objednávání zboží

Objednávky můžete doručit písemně, emailem, osobně a prostřednictvím našeho eshopu. Jako přijatá se považuje prodávajícím potvrzená objednávka.

V objednávce musí být uvedena identifikace kupujícího, předmět objednávky a objednávané množství, termín dodání/převzetí zboží, způsob odběru a platby. V případě dopravy navíc adresa převzetí zboží a kontakt na osobu odpovědnou zboží převzít.

Objednávka se považuje za vyřízenou v momentě předání zboží kupujícímu v místě k tomu určeném, nebo předáním přepravci. Každou objednávku pečlivě zkontrolujeme a potvrdíme, že je zboží skutečně skladem.

Storno objednávky

Stornovat objednávku sestávající se ze standardního skladového materiálu je možné minimálně 24 hodin před termínem dodání.

Storno objednávek sestávajících se ze zboží dodávaného individuálně na objednávku, je možné do doby objednání, nebo koupě tohoto zboží prodávajícím.

Storno objednávky materiálu upraveného na míru (např. rostliny se zemním balem, či prostokořenné rostliny, speciálně tvarované rostliny, apod.) lze do doby zmíněné úpravy rostliny – např. jejím vyjmutím ze země, tvarováním, barvením, apod.

V případě, že prodávajícímu vznikne finanční újma způsobená pozdním stornováním objednávky ze strany kupujícího, má nárok na úhradu prokazatelných a účelně vynaložených vzniklých nákladů.

Platební podmínky

Platba zboží může být provedena následujícími způsoby:

Platba online na účet prodávajícího

Platba dobírkou na účet prodávajícího (platbu od zákazníka přebírá přepravce)

Platba zálohovou fakturou na účet prodávajícího

Převzetí zboží

Zboží se považuje jako převzaté v okamžiku jeho předání kupujícímu. Kupující na základě předání potvrdí dodací list, nebo přepravní list dopravce.

V případě, že kupující v dohodnutém termínu nepřevezme zboží, má prodávající nárok na úhradu všech vzniklých nákladů týkajících se této zmařené objednávky a kupující je povinen tyto náklady uhradit.

Pokud Kupující zakoupené zboží nepřevezme do 10 dnů ode dne sjednaného v kupní smlouvě, příp. kdy byl písemně, telefonicky nebo faxem k odběru Prodávajícím vyzván (dále jen neodebrané zboží), může Prodávající od kupní smlouvy odstoupit a toto zboží prodat jiné osobě. Kupujícímu pak v důsledku takové skutečnosti nevznikají žádné nároky na náhradu škody. Písemné odstoupení musí být doručeno druhé smluvní straně. Za neodebrané zboží po odstoupení od smlouvy ze strany Prodávajícího je Prodávající oprávněn fakturovat Kupujícímu paušalizovaný nárok na náhradu způsobené škody ve výši 100% z kupní ceny neodebraného zboží.

V případě, že došlo k následnému odběru neodebraného zboží Kupujícím a Prodávající dosud nevyužil práva odstoupení dle před­chozího bodu, je Prodávající oprávněn požadovat na Kupujícím smluvní pokutu ve výši 1 % z hodnoty tohoto zboží za každý den prodlení přesahující prvních 10 dnů prodlení. Nárok prodávajícího na náhradu způsobené škody v takovém případě není dotčen.

Reklamační řád

Reklamační podmínky jsou plně v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb ., obč. zák. (dále jen „Zákon“), a v situacích, které nejsou přímo řešeny těmito reklamačními podmínkami, se postupuje dle ustanovení tohoto Zákona.

Právo z odpovědnosti za vady (dále jen „Reklamace“) je možné uplatnit pouze na zboží zakoupené od Prodávajícího a v záruční době.

V případě poškození zásilky doručené prostřednictvím dopravce je nutné zaslat reklamaci s uvedeným číslem zásilky bezodkladně poté, co bylo zjištěno poškození zásilky.

Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy ve všech případech stanovených Zákonem. Odstoupení nabývá účinnosti dnem akceptace přijetí zboží Prodávajícím. Prodávající má právo neakceptovat přijetí zboží od Kupujícího v případě, že nejsou splněny podmínky dané Zákonem a Obchodními podmínkami Prodávajícího. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva kompletně ruší a smluvní strany jsou si povinny navrátit všechna plnění, která si na jejím základě již poskytly.

V případě zasílání reklamovaného Zboží Prodávajícímu prostřednictvím přepravní služby je Kupující povinen ke Zboží přibalit vyplněnou žádost o reklamaci.

V případě zasílání reklamovaného Zboží Prodávajícímu se za den přijetí Reklamace považuje den obdržení poslední součásti Zboží Prodávajícím. Za den vyřízení reklamace se považuje den předání vyřízené Reklamace přepravní službě. V tomto případě je Kupující také povinen zaslat reklamované Zboží spolu s veškerým příslušenstvím, spolu s kopií záručního listu, žádosti o reklamaci a kopií daňového dokladu. Kupující je povinen zboží připravit k přepravě tak, aby při ní nedošlo k poškození Zboží. Při přepravě je za řádné doručení k Prodávajícímu zodpovědný Kupující, který uplatňuje reklamaci.

Zboží doporučujeme zaslat pojištěné a doporučeně. Zboží zaslané na dobírku nebude přijato.

Reklamace musí být vyřízena bez odkladu a v co nejkratším možném termínu v rámci stanovené 30 denní zákonné lhůty, nedohodne-li se Prodávající s Kupujícím na lhůtě delší. Není-li Reklamace vyřízena v zákonem stanovené lhůtě, vznikají Kupujícímu stejná práva a povinnosti jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

Kupující je povinen převzít vyřízenou Reklamaci co nejdříve na výzvu Prodávajícího, případně dohodnout podmínky přepravy s Prodávajícím.

Prodávající označí Reklamaci za neoprávněnou v případě, že:

vada vznikla nesprávným používáním zboží, nebo péčí o něj

vada byla způsobena působením vyšší moci.

Odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy

Ustanovení tohoto článku obchodních podmínek se vztahují výhradně na Kupujícího, který je spotřebitelem. Je-li tedy níže v tomto článku použito výrazu „spotřebitel“, je tím míněn Kupující, který je spotřebitelem.

Spotřebitel má právo bez uvedení důvodu odstoupit od kupní smlouvy, uzavřené jinak než osobně, ve lhůtě 15 dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne převzetí zboží, přičemž je-li předmětem kupní smlouvy dodání několika druhů (položek) zboží, běží lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Lhůta pro odstoupení se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od kupní smlouvy odstupuje.

Pro odstoupení od kupní smlouvy musí být splněny následující podmínky:

zboží musí být nepoškozené, bez známek opotřebení, nebo užívání

zboží musí být s veškerým příslušenstvím

nelze u zboží na míru upravené

Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Náklady na vrácení předmětného zboží Prodávajícímu nese v takovém případě spotřebitel.

Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání zboží, které od něho na základě kupní smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí spotřebiteli přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

Spotřebitel odpovídá Prodávajícímu pouze za snížení hodnoty předmětného zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, není Prodávající povinen vrátit spotřebiteli přijaté peněžní prostředky dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.

V souladu s příslušným ustanovením občanského zákoníku sděluje Prodávající spotřebiteli, že spotřebitel je oprávněn (nikoliv však povinen) využít pro odstoupení od kupní smlouvy ve smyslu tohoto článku obchodních podmínek formulář pro odstoupení od kupní smlouvy, jehož vzor je přílohou obchodních podmínek.

Pro urychlení vyřízení odstoupení od smlouvy a navrácení peněz doporučujeme přiložit k vrácenému zboží podepsaný průvodní dopis.

Zboží doporučujeme zaslat pojištěné a doporučeně. Zboží zaslané na dobírku nebude přijato.

Spotřebitel nemůže odstoupit od kupní smlouvy v případě, že se jedná o dodávku zboží upraveného podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

Závěrečná ustanovení

Tyto podmínky jsou platné od 1. 3. 2021

Nahoru